Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Skąd pochodzą Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • Bezpośrednio     od Państwa,
 •     Od     podmiotu, który zawarł z Mafrato Grzegorz Kuriata,     umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 •     Od     partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Mafrato Grzegorz Kuriata,     który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa     zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest Mafrato Grzegorz Kuriata, z siedzibą w 55-080 Kąty Wrocławskie, Pełcznica 2d, NIP: 896-13-46-560, e-mail: biuro@mafrato.pl

 

Jakie dane przetwarzamy?

Mafrato Grzegorz Kuriata przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane     kontaktowe,
 •     dane     wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania     usługi i wystawienia faktury,
 •     dane     identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,
 •     dane     potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej     i usług Mafrato Grzegorz Kuriata     (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną     zgodę).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w     celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed     zawarciem umowy,
 •     w     celu zawarcia i wykonania umowy z Mafrato Grzegorz Kuriata,
 •     w     celu wykonania umowy zawartej z Mafrato Grzegorz Kuriata     na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego),     gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 •     w     celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Mafrato Grzegorz Kuriata,     np. wystawienia faktury lub rachunku, w celach marketingowych     produktów i usług Mafrato Grzegorz Kuriata     (jeśli wyrazili państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną     zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Mafrato Grzegorz Kuriata, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie     i wykonanie umowy z Mafrato Grzegorz Kuriata,
 •     wypełnienie     obowiązku prawnego ciążącego na Mafrato Grzegorz Kuriata.     (np. wystawienie faktury),
 •     prawnie     uzasadniony interes Mafrato Grzegorz Kuriata     (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie     umowy zawartej z Mafrato Grzegorz Kuriata     na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny     podmiot),
 •     wyrażona     przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe Przedsiębiorcom, z którymi Mafrato Grzegorz Kuriata współpracuje, by mogli oni wykorzystywać je w celach marketingowych. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci Firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Dostęp do pełnej bazy firm współpracujących z Mafrato Grzegorz Kuriata można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z nami.

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Mafrato Grzegorz Kuriata dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przeniesienia do innego administratora danych. W nawiązaniu do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Mafrato Grzegorz Kuriata mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Mafrato Grzegorz Kuriata w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Mafrato Grzegorz Kuriata jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Mafrato Grzegorz Kuriata lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Mafrato Grzegorz Kuriata i jakie mogą być podnoszone wobec Mafrato Grzegorz Kuriata. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Mafrato Grzegorz Kuriata na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Mafrato Grzegorz Kuriata?

Właściwym organem nadzorczym w tej kwestii jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Express Solution jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

MAFRATO Grzegorz Kuriata
NIP: 896-134-65-60
REGON: 366456699

Adres do korespondencji:
ul. Pełcznica 2D
55-080 Kąty Wrocławskie

Biuro, produkcja i magazyn:
Jenkowice 30
55-311 Kostomłoty